Telefon : +40788270664

email : secretariat@protoieriacampina.ro

Filipeștii de Pădure – Parohia Sfinții Trei Ierarhi

Date despre parohie

Hramul : Sfinţii Trei Ierarhi

Adresa : Comuna Filipeştii de Pădure, Jud. Prahova

Preot paroh : Pr. Alexe Ştefan Adrian

Telefon :

Preot cosluijitor : Pr. Cazan Valentin

Telefon

Cod IBAN RO37 RNCB 0208 0099 6851 0001

Banca: B.C.R. Sucursala Câmpina

Biserica cu hramul “Sfinţii Trei Ierarhi” este declarată monument istoric şi de artă veche bisericească. Biserica a fost ctitorită în anul 1688 de către Bălaşa Matei Cantacuzino şi fiul său, spătarul Toma Cantacuzino, aşa cum reiese din pisania bisericii aşezată deasupra uşii, scrisă în piatră, cu litere slavone, în limba veche românească, din care se păstrează doar mici fragmente. În timpul celor aproape 320 de ani de existenţă, biserica a suferit numeroase schimbări, dar arhitectura şi picturile au rămas până astăzi cele originale.
Biserica este zidită din cărămidă, în formă de cruce, cu o singură turlă deasupra naosului, având în exterior înălţimea de 20 m., lungimea de 27 m. şi lăţimea de 11 m. Exteriorul bisericii este înfrumuseţat cu două rânduri de arcade şi în întregime este tencuit şi văruit
Arhitectura bisericii păstrează stilul bizantin, cu elemente româneşti şi cu mici influenţe occidentale. Planul bisericii este cel obişnuit: pridvorul este urmat de pronaos sau tindă, despărţit de naos printr-un perete susţinut de doi stâlpi de piatră uniţi prin arcuri în semicerc. Naosul are forma obişnuită cu cele două abside laterale. Absida principală a altarului este ridicată cu înălţimea unei trepte deasupra restului bisericii. Două firide laterale în zid servesc drept proscomidiar şi diaconicon. Construcţia este una solidă, grosimea zidului fiind de aproximativ 1,5 m. O scară interioară urcă prin zidul bisericii, prin pronaos, spre clopotniţă.
O particularitate a bisericii este pridvorul ei poligonal cu etaj: pridvor jos iar deasupra clopotniţa sprijinită pe coloane. Pridvorul face parte din corpul bisericii, el fiind construit deodată cu ea.
Pictura murală a bisericii este în întregime originală, executată în tehnică “fresco” la fel şi pictura executată “in tempera” pe icoanele vechi din iconostasul cel mare al bisericii. Chipurile sfinţilor şi tablourile religioase păstrează stilul tradiţional bizantin cu influenţe înnoitoare spre deosebire de tabloul votiv al ctitorilor reprezentaţi prin stilul realist. Lucrarea de pictură a bisericii a fost condusă şi executată de vestitul meşter zugrav, din timpul acela, Pârvu Mutu, al cărui portret se află pe peretele scării care duce spre clopotniţă, deasupra căruia stă inscripţia cu litere slavone ”Pârvu Mutu zugrav”. Tot aici se găsesc şi portretele ucenicilor zugravi care au lucrat la această biserică. Numele lor sunt înscrise pe pomelnicul de pe zidul de la proscomidie cu litere slavone: „Marin, Andrei, Pârvu, Stan, Neagoe, Niculai zugrav”. În acelaşi loc este scris şi numele preotului de atunci: Erei (preot din Braşov) Mihai monahul. De asemenea, icoanele care împodobesc catapeteasma aparţin tot lui Pârvu Mutu.
Toată lucrarea de pictură a durat patru ani, ea fiind terminată în anul 1692, aşa cum se deduce din inscripţia scrisă cu litere slavone deasupra uşii din interiorul bisericii: ”Pârvu Mutu vel leat 7200 (1692)”.
Biserica păstrează până astăzi numeroase lucruri originale vechi de sculptură în lemn şi piatră: catapeteasma – o lucrare în lemn de o neîntrecută măiestrie, din care fac parte uşile principale, toate icoanele împărăteşti şi praznicale, precum şi crucea de deasupra; uşa de lemn de la intrarea în biserică – este originală fiind încrustată cu ornamente; pisania bisericii – din piatră cu un chenar sculptat, scrisă în limba veche românească cu litere slavone frumos alcătuite; ancadramentul ferestrelor cioplit în stilul gotic; cei doi stâlpi de piatră, care despart pronaosul de naos, sculptaţi cu arabescuri.
Datorită vitregiilor vremii biserica a suferit numeroase reparaţii, care însă nu au adus modificări în stilul arhitectonic al bisericii şi nici în stilul picturii bizantine. Astfel în anul 1981 s-au făcut reparaţii exterioare capitale: a fost reparată turla şi consolidată, deoarece în urma cutremurului din anul 1940 prezenta numeroase crăpături; s-a refăcut în totalitate acoperişul; s-au tencuit pereţii exteriori şi s-a făcut drenarea în jurul bisericii.
Între anii 1992-2005 s-a realizat restaurarea picturii interioarede de către pictorul Chiriac Ioan. Lucrările au fost susţinute financiar de Ministerul Culturii şi Cultelor prin Direcţia Monumentelor Istorice. Reparaţiile s-au făcut sub conducerea preotului paroh Popa Ioan, ajutat fiind de către cântăreţul Zotescu Stelian, Consiliul Parohial şi bineînţeles de toţi credincioşii din parohie.
Datorită valorii artistice şi istorice a picturii interioare, executate de meşterul zugrav Pârvu Mutu, biserica a fost declarată monument UNESCO şi este recunoscută în ţară şi străinătate şi cu numele de “Voroneţul Munteniei”. Menţionăm că în momentul de faţă restaurarea monumentului nu este definitiv încheiată, pentru a recăpăta splendoarea de altă dată sfântul locaş ar mai avea nevoie de restaurarea celor doi stâlpi care despart pronaosul de naos şi a catapetesmei.

Activităţi social-filantropice

Parohia noastră s-a implicat în cadrul celor trei proiecte iniţiate la nivel de Protoierie în Penitenciarul de femei de la Târgşor: ”Şi nouă ne pasă”, ”Semenul nostru” şi ”Covorul”.Alte parohii…